VIDEO
สามารถรับชมวิดีโอและรายการต่างๆของสมาคมได้ที่ Youtube Channel : ThaiFinancialPlanner
รายการ Smart Money
ความรู้ทางการเงิน
VIDEO
สามารถรับชมวิดีโอและรายการต่างๆของสมาคมได้ที่ Youtube Channel : ThaiFinancialPlanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

01

ณ สิ้นปี 2561 มีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลกกว่า 180,000 ราย

02

สมาคมฯ เปิดช่องทางใหม่! รับข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ LINE@ cfpthailand

03

วารสาร TFPA Bulletin ฉบับที่ 2 ปี 2562

04

ตารางสอบปี 2562

05

ตารางการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2562

FAQ