เส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®

ข้อกำหนดด้านการอบรม / การขอยกเว้นการอบรม

สถาบันอบรมของสมาคม

ศูนย์ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA)
ศูนย์อบรมเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI)
ผู้สนใจอบรมหลักสูตรฯ สามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อไปยังสถาบันอบรมในแต่ละสถาบันโดยตรง

CFP®,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB.