VIDEO
สามารถรับชมวิดีโอและรายการต่างๆของสมาคมได้ที่ Youtube Channel : ThaiFinancialPlanner
กิจกรรม Money Buddy
ความรู้ทางการเงิน
VIDEO
สามารถรับชมวิดีโอและรายการต่างๆของสมาคมได้ที่ Youtube Channel : ThaiFinancialPlanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

01

ณ สิ้นปี 2563 มีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก 192,762 ราย

02

สมาคมฯ เปิดช่องทางใหม่! รับข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ LINE@ cfpthailand

03

วารสาร TFPA Magazine ฉบับที่ 3 ปี 2564

04

ตารางสอบปี 2564

05

ตารางการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2564

FAQ