VIDEO
สามารถรับชมวิดีโอและรายการต่างๆของสมาคมได้ที่ Youtube Channel : ThaiFinancialPlanner
กิจกรรม Money Buddy
ความรู้ทางการเงิน
VIDEO
สามารถรับชมวิดีโอและรายการต่างๆของสมาคมได้ที่ Youtube Channel : ThaiFinancialPlanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

01

วารสาร TFPA Magazine ฉบับที่ 2 ปี 2565

02

สมาคมฯ เปิดช่องทางใหม่! รับข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ LINE@ cfpthailand

03

ประกาศความเป็นส่วนตัว

04

ตารางสอบปี 2565

05

ตารางการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2565

FAQ