ประเภท/สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 

พันธกิจ

• ส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินของไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
• สร้างมาตรฐานการวางแผนการเงินที่เป็นเลิศ

CFP®,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd.

Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB.